El Departament D’orientació i Psicopedagogia és un servei intern que s’encarrega de l’orientació educativa, emocional, psicopedagògica i acadèmica de la comunitat educativa. Es troba present en totes les etapes i les metodologies que s’imparteixen al Llor.

El funcionament es regeix atenent al DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, oferint oportunitats d’aprenentatges reals en el context educatiu ordinari.

Alumnes

L’objectiu principal és acompanyar al nostre alumnat en tots els seus vessants, durant la seva estada al Llor.

Ho aconseguim mitjançant:

 • Seguiment individualitzat i intervenció alumnat amb Necessitats Educatives Específiques.
 • Fomentar mesures de suport universal (DUA) en la gestió d’aula.
 • Impulsar la creació de recursos específics d’enriquiment curricular dintre de l’aula (racons de treball en concordança amb les intel·ligències múltiples) : programa experts, Racó dels Reptes, programa CREIX.
 • Detecció i avaluació alumnat.
 • Coordinar el programa de Tutoria d’Orientació Professional (TOC).
 • Implicació programes de millora de la convivència escolar.
 • Fomentar la intervenció de tallers com a eina de prevenció (Taller de Logopèdia, Taller de Llengües, reforç en lectoescriptura, Habilitats socials, Stop and Think, Poc a poc i Bona lletra, Taller de Planificació).
 • Treballar en coordinació amb entitats externes com EAP (Equip d’atenció Psicopedagògica), UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), SS (Serveis Socials), CREETDIC, CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil) i ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols).

Famílies

Les famílies són essencials per aconseguir un entorn d’aprenentatge i de creixement personal en l’infant. El DOIP treballa per aconseguir establir una bona relació amb les famílies, crear espais de comunicació i oferir un bon acompanyament de forma global.

 • Assessorament i seguiment de casos amb NEE , trastorns d’aprenentatge i altes capacitats, entre d’altres.
 • Educació Infantil: Xerrada de Pares a P3 sobre: “Normes i límits educatius” i Escola de pares en P4 i P5 (sessions segons interès famílies) en col·laboració servei d’infermeria.
 • Devolució resultats tests psicomètrics a 3r i 6è de Primària.
 • Xerrades divulgatives, amb l’objectiu de dotar-los d’eines de gestió en vers la tecnologia ( ús/abús).
 • Comunicacions mensuals d’enllaços i temàtiques d’interès.

Suport al professorat

El DOIP valora l’empenta i la creativitat pròpia del claustre de professors del Llor. Treballem a acollir les noves metodologies, treballar en consonància als valors de Llor i fomentar un entorn de treball proper mitjançant:

 • Acompanyament individualitzat, reunions periòdiques i treballar en col·laboració en les entrevistes de tutoria.
 • Coordinació amb els tutors en el disseny dels PIs dels alumnes amb dictamen o informe tècnic de l’EAP o informe diagnòstic de psicòleg extern, d’acord amb la resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge.
 • Acompanyament dels equips docents en el desplegament de la metodologia d’avaluació per projectes.
 • Suport al PAT (Pla d’Actuació Tutorial) a demanda o bé, proposant recursos d’interès.
 • Assessorament a serveis interns com L’Escola Esportiva, el Servei de Menjador i l’escola de Música. S’estableixen reunions d’intercanvi on es comenten pautes concretes segons l’alumnat que atenen.