Assignatures en anglès (AICLE)

Al Llor, l’àrea d’art al Cicle Inicial, el coneixement del medi natural, Science, a partir de 3r i l’educació física a tota l’etapa, són en anglès ja que utilitzen aquesta lengua com vehicular de comunicació. Aconseguim una molt bona  immersió lingüística, gràcies al fet que els/les mestres parlen durant tota la classe en aquesta llengua. A més a més, fomentem l’adquisició de nou vocabulari, frases fetes i normalitzem el fet de parlar en anglès.

Preparació pels “Flyers”( YLE Flyers), els exàmens oficials de Cambridge

A final de curs i amb el suport de l’acadèmia Big Ben, els i les estudiants de 6è de Primària es presenten a l’examen oficial de Cambridge per aconseguir la titulació “Flyers”. El YLE Flyers avalua els tres àmbits de l’idioma: Listening, Reading, Writing i Speaking. La codocència en una de les hores d’anglès a la semana afavoreix el treball d’aquest àmbit, especialment l’expressió oral. L’alumnat té un primer contacte vers la realització d’un examen oficial.

English Week

Cada curs l’alumnat d’Educació primària celebra l’English Week. El principal objectiu d’aquesta celebració és que l’alumnat conegui diferents països de parla anglesa tot centrant-se, per nivells, en un país en concret. La seva bandera, cultura, tradicions, menjar, música,… seran vivenciades a través de diferents recursos utilitzats i activitats relacionades amb la temàtica.

Teatre en anglès

La companyia de teatre Lookout ens acosta a l”alumnat de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è a gaudir d’una obra de teatre en anglès. Utilitzant el teatre com a eina motivadora per aconseguir que els nens i nenes pensin i s’expressin en anglès és estimular-los a més a més, a que perdin la vergonya i la por a equivocar-se expressant-se en aquesta llengua. En el teatre hi ha una implicació emocional, una comprensió per sobre del teòric i de manera més vivencial, acostant a l’alumnat de manera lúdica a la llengua anglesa.

 

Al Cicle Superior s’introdueix una altra llengua estrangera: l’alemany o el francès. Apostem pel plurilingüisme i la interculturalitat, pel desenvolupament competencial que permetrà a l’alumnat esdevenir persones integrades en la societat en un món interconnectat, global i canviant.  Els i les alumnes poden  continuar aprenent aquest idioma escollint-lo a  com a assignatura optativa a l’Educació Secundària.

El xinès és una llengua amb molt de futur, és per això que a l’escola no hem volgut perdre l’oportunitat d’apropar-nos a ella i alhora a la cultura i les tradicions que comporta. A més a més, el xinès permet desenvolupar més la part dreta del cervell, relacionada amb la creativitat i la imaginació. Cada setmana professorat de l’escola d’idiomes L’Acadèmia realitza classes de xinès a 1r, 2n, 3r i des del curs 2019/20, a 4t de Primària.

Les TIC a l’Educació Primària

Actualment, les eines TIC estan molt adaptades a les diferents activitats que es realitzen a l’Educació Primària i es fan servir segons les necessitats de cada situació, estudiant, cicle i área.

L’Entorn Digital i l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació està modificant l’entorn social on vivim; la manera d’entendre el món. Com a conseqüència, és necessari encaixar l’onada tecnològica amb la visió pedagògica de l’escola. Per això, en les nostres pràctiques educatives s’hi troba la digitalització del procés d’ensenyament-aprenentatge en tots els nivells educatius; tenint en compte que per preparar els alumnes per ser competents a la societat, és necessari innovar en educació; no podem deixar de banda aquest canvi transcendental.

D’acord amb aquesta concepció, afavorim:

 • La transformació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC). Això ens permet aportar un valor afegit a les aules que ens convida a modificar la seva organització, així com
  també l’actuació i el rol del docent.
 • La integració de les tecnologies digitals a l’aula, no només com a eina de millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, sinó com una nova àrea de coneixement que garanteixi el seu ús funcional, i que al mateix temps afavoreixi la seva capacitat d’utilització, de manera adequada i correcta a nivell social (alfabetització digital).
 • Un disseny tecnopedagògic en el qual les activitats d’ensenyament-aprenentatge vagin acompanyades de recursos tecnològics, el domini dels quals és essencial per a l’accés al coneixement en la societat d’avui dia.
 • El treball de la paraula i la imatge com a mitjà per analitzar i triar la informació que ens ofereixen els mitjans de comunicació.
 • La conscienciació en la comprensió i l’ús de les noves formes de comunicació que ens permeten la interacció i l’intercanvi d’idees i materials entre docents, alumnes i professors-alumnes
 • El foment de l’ús d’aquests mitjans com a canals d’expressió, i enfortir la relació i l’intercanvi d’experiències amb altres escoles i institucions gràcies a la supressió de barreres d’espai i temps
 • L’aprofitament de les noves possibilitats d’innovació que ofereixen les tecnologies digitals, i el desenvolupament de la participació, el treball col·laboratiu, la creativitat, l’esperit crític i l’ autonomia de l’alumnat.

El Correu electrònic

Un cop els i les alumnes arriben a cursar 4t de Primària, se’ls crea un correu electrònic com una eina més d’aprenentatge, amb l’objectiu d’aprendre a utilizar-lo i dinamitzar l’ús de les tecnologies de la información.
L’activitat es planteja com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins de les àrees; a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques.
El correu que s’otorga és una adreça electrónica que forma part del domini de l’escola ( @fundaciollor.cat) i el seu ús és únic i exclusivament per tasques escolars. De manera que durant les vacances d’estiu es deshabiliten.
Tot seguit, us fem saber quins són els objectius didactics, els conntinguts i les competències bàsiques a treballar:

1. Objectius didàctics:

 • Utilitzar el correu electrònic i el Google Drive per participar i interactuar en projectes que afavoreixin la construcció de valors com són la col·laboració i el treball en equip, la
  responsabilitat de grup i la cooperació.
 • Fer un ús responsable de les TIC.
 • Emprar el correu electrònic per transmetre i rebre informació de forma efectiva.
 • Gestionar, individualment, un correu electrònic que tingui una interfície senzilla.
 • Incorporar contactes a la llibreta d’adreces del correu.
 • Fomentar la motivació per l’escriptura i la lectura.
 • Expressar-se per escrit utilitzant tècniques diverses, com ara bé la descripció, narració, etc.
 • Emprar la llengua escrita com a vehicle de comunicació entre els alumnes.
 • Complementar l’adquisició del lèxic fonamental ampliant-lo i enriquint-lo.

2. Continguts:

 • Utilització del llenguatge escrit com a eina de comunicació.
 • Ampliació del vocabulari bàsic.
 • Exposició ordenada de temes.
 • Producció de temes narratius i descriptius.
 • Ús de normes ortogràfiques bàsiques.
 • Funcionament del correu electrònic.
 • Composició de missatges de correu electrònic.
 • Interès pel text escrit com a instrument de comunicació.
 • Interès per ampliar el vocabulari.
 • Interès per presentar el text escrit de manera correcta i entenedora.

3. Competències bàsiques:

 • Escoltar, parlar i conversar.
 • Dimensió comunicativa de la llengua.

El Chromebook

Els chromebooks es van introduir al Curs 2017-2018, per donar continuïtat a la prova pilot que es va fer el curs 2016-2017 de Flipped Classroom a 4t d’Educació Primària. Algunes de les activitats que realitzen amb el Chromebook són els projectes (Treball ABP), Castellà, Google Classroom i d’altres eines com ara bé, el Kahoot! i el Socrative.

Robòtica educativa i codi

La tecnologia i la robòtica està present a la nostra vida quotidiana. Els nostres alumnes, com a usuaris, programen constantment sense adonar-se’n i aquest fet ha revolucionat la nostra vida i per tant, la nostra manera d’aprendre, de treballar i d’ensenyar. La robòtica i la programació és el futur de les pròximes dècades, per tant, davant la realitat social considerem que és essencial educar als nostres alumnes en l’ús d’aquests aparells i aprofitar-ne els avantatges i les possibilitats educatives que ens poden oferir.

Davant aquesta necessitat, els nostres alumnes estan en contacte amb la robòtica i la programació des de l’Educació Infantil i els aprenentatges s’estenen fins al final de l’escolaritat a l’etapa de Batxillerat.

L’objectiu d’aquesta formació és doble; d’una banda el treball de conceptes STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), directament treballats a través d’aquesta disciplina, i paral·lelament els beneficis educatius que ens aporta el treball indirecte d’aspectes com la iniciativa i l’autonomia personal, l’aprenentatge cooperatiu, l’error com a oportunitat per a aprendre, el learning by doing, la millora de l’alfabetització digital i audiovisual i el treball de capacitats d’expressió i creativitat.

Els dispositius que utilitzem són diversos: bee-bots, materials i kits de Lego Education (màquines simples, WeDo, sensors…), apps amb el suport de l’iPad, Scratch…

Activitat Extraescolar: Robòtica i programació

L’activitat extraescolar de tecnologies està gestionada i dinamitzada per Play Code Academy, una empresa especialitzada i externa al centre. L’objectiu principal és que els i les alumnes s’apropin al món del llenguatge de programació i la robòtica a través de projectes i activitats que despertin el seu interès. Es pretén que es relacionin amb aquest món des del paper de creadors a partir del treball de diferents mòduls: coding, disseny 3D, drons i robòtica.

La Tutoria d’Ampliació Curricular (TAC) és un programa adreçat a estudiants de 3r a 6è de Primària amb bons resultats acadèmics en matemàtiques per ampliar els seus coneixements i experiències més enllà del currículum habitual. El TAC de matemàtiques es dirigeix a estudiants amb altes capacitats i pretén potenciar-les per després fer de suport a l’aula amb els seus companys. Aquesta doble labor fa que l’estudiant aprengui més i alhora s’impliqui a la classe. Aquests estudiants es presenten a concursos com “Problemes a l’esprint” o “Fem Matemàtiques”.

Des de l’Àrea d’Educació en valors socials i cívics treballem les habilitats sociocomunicatives, els valors i les emocions, amb l’objectiu d’afavorir:

 • Fomentar l’estil de comunicació assertiu i aprendre a gestionar les nostres emocions mitjançant l’ús de la paraula.
 • Construcció d’un bon clima emocional i de motivació per aprendre i treballar en el grup classe, tot potenciant el benestar de l’alumnat.
 • Estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua.
 • Afavorir la capacitat de presa de decisions, i fomentar l’auto concepte i l’empatia entre els iguals.

Projecte “Escolta’m”

Aquest projecte té com a objectiu resoldre problemes i exterioritzar les inquietuds dels alumnes. Cada tutor/a s’encarrega de dur a terme aquest projecte amb la seva classe i per petits grups surten de la classe, amb el tutor/a, per conversar.

“El Racó de la Pau” o “Catifa de la Pau”

La Catifa de la Pau és una dinàmica que es realitza al Cicle Mitjà per tal que els nens/es aprenguin a resoldre els seus conflictes a través del diàleg i sense la intervenció de l’adult. Està pensat perquè els nens/es siguin més autònoms a l’hora de gestionar els conflictes.

Obre la finestra als reptes

És un banc de reptes de caire lingüístic, matemàtic, experimental, creatiu i social (intel·ligències múltiples) amb la finalitat d’ampliar contingut curricular dels estudiants que acaben la feina abans que la resta. Aquests reptes es troben dins d’un “maletí”, així els i les estudiants de 4t de Primària hi poden accedir de manera autònoma.

En el moment que finalitzen una activitat proposada a l’aula i tenen temps extra, poden fer ús del temps restant per poder iniciar un dels 5 “reptes” setmanals. La setmana vinent, es publiquen les solucions i s’instauren noves activitats d’ampliació.

Cada any els i les alumnes de 6è de Primària fan una visita a una universitat catalana que escullen entre tots. De fet, segons els seus interessos, poden triar entre tres universitats:

 • Asepeyo, on coneixen l’àmbit mèdic i tot el relacionat amb la medicina i les seves branques
 • Universitat La Salle, on s’endinsen en l’àmbit tecnològic i innovador
 • Universitat Abat Oliba CEU, on descobreixen més sobre l’àmbit social, especialment, sobre comunicació i periodisme

Aquesta sortida la fan cap a finals de curs i té l’objectiu d’apropar-los un tant al món futur, per enfocar la seva tria d’optatives de cara als cursos de l’ESO, tot despertant les seves inquietuds i motivacions vers les diferents modalitats existents.

Les convivències són una de les activitats més esperades del curs. Passar uns dies fora de casa amb els nostres companys i professors ajuda a millorar les relacions de companyonia entre tots i reforça la responsabilitat i independència del nen. Les “convis” són temàtiques i a cada curs se celebren a llocs diferents on aprenen diversos coneixements.

Convis de cada curs:

 • 1r de Primària marxa a La Pobla de Cérvoles, on treballen i aprenen sobre apicultura i el món del cultiu i el camp
 • 2n de Primària visita l’Estartit, on descobreixen tots els secrets del món marí i relacionades amb el mar
 • 3r de Primària posa rumb cap a Bàscara a Girona, on s’endinsaran a fer activitats relacionades amb el bosc i la natura alhora que fan una immersió en la llengua anglesa
 • 4t de Primària fa les “convis” a Serinyà, on descobriran tot el relacionat amb la Prehistòria
 • 5è de Primària va cap a la costa, a Llafranc, on treballen el “Team Building” i practiquen l’anglès
 • 6è de Primària marxa a finals de curs tota una setmana a fer activitats aquàtiques

A l’hort del Llor, els i les alumnes del Cicle Inicial planten, cuiden, reguen i es responsabilitzen de la zona de jardí i de les hortalisses. El German és l’encarregat de l’hort i els ensenya als alumnes tot sobre el cultiu, el creixement, el manteniment i totes les característiques dels aliments que hi planten. I amb l’ajuda del professorat i l’alumnat cultiva diverses hortalisses amb finalitats educatives i mediambientals.

Literactua

Es tracta d’un projecte interdisciplinari que pretén endinsar els i les estudiants de Cicle Inicial a la nostra cultura, ampliar el seu coneixement vers els diferents autors literaris catalans  i fomentar la sensibilitat i estima cap a les seves obres. Partim d’apropar la vida dels autors als estudiants i ubicar la seva obra en l’època corresponent. A cada curs es treballa un autor i el projecte rep el nom de l’autor que es treballa.

Contesnet Tr@ms

El projecte intercentres de Contesnet està adreçat als estudiants de 2n de Primària. Consisteix en la realització d’un conte per classe en el que cada capítol (text i imatge) és elaborat per una escola diferent de manera successiva. S’inicia l’activitat amb una presentació de la classe que es penjarà en el blog comú. Un primer capítol és la introducció, el segon capítol és el nus amb dues possibilitats de continuar el conte, i un tercer capítol de desenllaç amb dues possibilitats més d’acabar el conte. Així, el lector podrà seguir la història segons els seus gustos i preferències.

El Correu Electrònic

És un projecte intercentres que està adreçat als estudiants de 4t d’Educació Primària. Es planteja l’activitat com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins l’àrea de català que, a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques sobre la utilització del correu electrònic.

Mr. Èthics

Els estudiants de 5è de Primària treballaran de forma col·laborativa i utilitzant Google Drive per elaborar un codi de bon ús de les xarxes socials, tenint molt present el tema de la seguretat, la protecció de la imatge personal, la privacitat i el respecte.

Què és el treball per projecte?

Segons Thomas, J.W. (2000) el treball per projectes són «tasques complexes que deriven de problemes o preguntes desafiants; que impliquen els alumnes en activitats de disseny, de resolució de problemes, d’investigació i de presa de decisions; que donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i que culminen en una presentació o un producte reals». Treballar per projectes és una filosofia, una manera d’entendre l’educació i de concebre l’aprenentatge que implica canvis significatius a l’aula: protagonisme dels infants, la concepció de l’aprenentatge, el rol dels mestres, les metodologies d’ensenyament, la relació amb les famílies, el treball en equip entre els docents, les relacions entre els infants, els canvis en l’avaluació…

Quins avantatges té treballar per projectes?

 • Fomenta l’autonomia dels infants. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 • Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatges. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu aprenentatge.
 • Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de continguts.
 • Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 • Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…
 • Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt la competència digital.
 • Propicia un ambient d’aula en el que es treballa valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 • Mestres i infants treballen conjuntament formant equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
 • Afavoreix l’aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu. Es dóna molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 • Els infants estan motivats, ja que aquesta metodologia dóna l’oportunitat que ells escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.
 • Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per a la vida real.
 • L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica els continguts.
 • Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres …
 • Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nens /es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.
 • Exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen conclusions.
Actualment ens trobem en una societat molt diversa i aquesta gran diversitat es veu molt palesa a les nostres aules. La metodologia d’ensenyament uniforme utilitzada tradicionalment, actualment no funciona, cal que ens replantegem de quina manera podem atendre la gran diversitat d’alumnes que ens trobem a les aules i els preparem per a una societat en constant moviment. El treball per projectes permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals i desenvolupi habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegin. Hem de concebre l’infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu. Aquest mètode permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen i motiven als infants i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d’oblidar. Els infants troben els projectes divertits i motivadors, ja que se’ls plantegen grans reptes que han de resoldre. Ells formen part de manera activa durant tot el procés i són protagonistes del seu procés d’aprenentatge.
A la metodologia “Flipped Classroom” / classes capgirades o Classe invertida l’infant és el protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge i l’experimentació, la descoberta i aprendre fent són les bases de cadascuna de les activitats. A més d’això, també prenen rellevància la interacció, la col·laboració i el treball en equip com a quelcom essencial pel desenvolupament crític i reflexiu, i la comprensió dels continguts d’aprenentatge. Aquesta metodologia s’estén des de 4t de Primària fins a Cicle Superior.
Al Llor ja fa temps que vam canviar la manera en la qual aprenem les matemàtiques: es tracta d’una metodologia molt més propera a la nostra forma d’entendre el món, no expliquem sinó que fem descobrir, vivenciem, manipulem i ja, per últim, quan ho hem entès, ho passem al paper. No fem servir llibre, però tenim el recurs de “Didakids”, una web on poden practicar l’après.

El Pla Lector és el conjunt d’objectius, estratègies i metodologies per aprofitar tot el potencial del centre educatiu i fomentar la lectura. Per exemple, celebrem Sant Jordi i concursos de lectura en veu alta, entre altres activitats.

Company Lector

Estudiants de 6è d’Educació Primària amb un bon rendiment en l’àrea de llengua catalana van un cop a la setmana a una classe de Cicle inicial per acompanyar i motivar el procés d’aprenentatge de la lectura.

Explica’m

Els estudiants de 4t d’Educació Primària, quinzenalment, llegeixen i/o expliquen contes a infants de P5. El lloc on es realitza l’activitat no ha de ser a la classe, depenent del temps es pot anar algun pati de l’escola. La parella que es forma serà fixa durant tot el curs. L’objectiu és doble, d’una banda fomentar l’escolta i el companyerisme i, d’altra banda, millorar l’hàbit lector.

Contes per a la Vicky

De forma voluntària, els familiars dels estudiants de l’Educació Infantil i C.I. de Primària venen a l’escola i llegeixen o representen contes tradicionals o inventats per er participar la família en el foment del gust per la lectura.

Concurs de Lectura en veu alta

Coincidint amb Sant Jordi a l’escola es proposa un Concurs de lectura amb veu alta, els guanyadors (un de 5è i un altre de 6è) també participaran en el Concurs de lectura en veu alta que proposa l’Editorial TEXT.

Jocs Florals

Els Jocs Florals són un concurs de produccions escrites (narrativa, poesia i poesia visual), on participen tots els i les alumnes de Primària i presenten aquestes produccions a diversos certàmens:

 • Jocs Florals del Llor
 • Jocs Florals de Sant Boi
 • Jocs Florals de Catalunya
 • Premis Tr@mscriure
La Quira és la mascota del Cicle Inicial. Es tracta d’una extraterrestre, la qual pot viatjar per tot l’univers. I en un dels seus viatges, visita als alumnes de Cicle Inicial i els dóna consells per l’estudi i els porta algun regalet educatiu per les seves aules. També els acompanya en les diferents activitats que es fan duran el curs i a les convivències. Per aquesta raó, les classes de 1r i 2n de Primària tenen noms de planetes.

El projecte Cantània, que es realitza a 4t de Primària, consisteix en la preparació i interpretació d’una cantata conjuntament amb altres escoles de Catalunya, músics i actors professionals, en un concert a l’Auditori de Barcelona. Cada curs, l’Auditori estrena una nova cantata per a 9 instrumentistes i cor, signada per prestigiosos músics i lletristes catalans.

DEMANA INFORMACIÓ

Posa’t en contacte amb nosaltres i et trucarem

Conversational Assistants

Ja fa alguns cursos que rebem a la nostra escola els “Conversational assistants” o auxiliars de conversa. Acompanyen els professors d’anglès a les classes i donen suport a la part de “Speaking”. Gràcies a ells es facilita la immerssió lingüística total i s’internacionalitza l’escola, obrint-se a altres cultures i costums.