Metodologia de treball a Secundària

La finalitat de l’Educació Secundària és dotar als estudiants d’una formació comuna que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom i la necessària integració sociocultural, assegurar-los una formació diversificada i variable, adaptada als interessos, les capacitats i els ritmes d’aprenentatge individuals i capacitar-los perquè, en acabar els quatre cursos de l’etapa, pugui incorporar-se al batxillerat, als cicles formatius de grau mitjà o al món laboral.

METODOLOGIA

APRENENTATGE INTERDISCIPLINAR

METODOLOGIA

TREBALL COOPERATIU

METODOLOGIA

RECERCA I INVESTIGACIÓ

METODOLOGIA

LLENGUATGES D'EXPRESSIÓ

METODOLOGIA

TREBALL DE CAMP

TUTORIES

La tutoria és un aspecte diferencial de la nostra escola per la importància que el nostre Projecte Educatiu dóna a la formació integral de l’estudiant i l’acompanyament orientador necessari al llarg de tot el procés.

Tenen especial importància:

 • La dedicació i atenció individualitzada a cadascun dels estudiants.
 • La informació i orientació a les famílies mitjançant entrevistes en horaris flexibles i comunicació constant (telefònica, via mail i a través de la plataforma Clickedu).
 • La dinamització d’activitats que fomentin la convivència, la integració i la cohesió de grup.
 • La coordinació de l’equip de professors  encarregat de la valoració i l’avaluació dels estudiants.
 1.  

CURRÍCULUM

El currículum està integrat per:

 1. Matèries comunes. Asseguren una base cultural a tot els estudiants en les diferents àrees d’aprenentatge.
 2. Matèries optatives. Tenen com a finalitat que els estudiants consolidin o ampliïn les pròpies capacitats o coneixements.
  L’oferta d’optatives és diversificada, contemplant nous camps d’aprenentatge en els àmbits lingüístic, tecnològic, científic i artístic.
 3. Activitat complementària: Una hora a la setmana els estudiants trien segons els seus interessos una sèrie de tallers que amplien el seu currículum i poden dur a terme activitats tan diverses com el xinès, el teatre, el medi ambient, la robòtica, la ràdio, el cinema i, fins i tot, poden ser ambaixadors del Parlament Europeu.
 1.  

AVALUACIÓ

L’avaluació dels processos d’aprenentatge i assoliment de les competències bàsiques dels estudiants és contínua amb observació sistemàtica i globalitzada al llarg de l’etapa. Té una funció de diagnòstic i d’orientació que promou el progrés personal de l’estudiant. El procés consta de 6 moments: 3 preavaluacions (de caràcter diagnòstic) i 3 avaluacions.

ACOLLIDA NOUS ESTUDIANTS

El pla d’acollida té com a objectiu aconseguir que els estudiants de nova incorporació al Llor, i les seves famílies, s’adaptin el més ràpid possible al funcionament del centre. Els acompanyen en aquest procés els tutors i tutores, juntament amb els companys i la resta del professorat. 

El pla contempla:

 1. Reunions informatives amb les famílies (col·lectives o personalitzades).
 2. Entrevista amb el tutor/a abans d’iniciar el curs.
 3. Trobada per part del Departament d’Orientació de l’escola amb l’estudiant.
 4. Acompanyament per reforçar els aprenentatges, si és necessari.
 5. Activitats de coneixença i cohesió de grup a les tutories.