Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’Educació Obligatòria concertada i preparen per a la vida i per actuar de manera eficient en els estudis superiors:

  • Competència comunicativa
  • Competència en gestió i tractament de la informació
  • Competència digital
  • Competència en recerca
  • Competència personal i interpersonal
  • Competència en el coneixement i interacció amb el món

A l’Escola oferim les modalitats de batxillerat: el socioeconòmic, el científic-tecnològic i el general.

L’Avaluació pren com a punt de referència un conjunt d’objectius terminals de cada matèria, que expressen el tipus i grau d’aprenentatge que els estudiants haurien d’assolir mitjançant les competències generals.

  • Totes les matèries tenen el mateix valor: La nota mitjana de Batxillerat es calcula fent la mitjana aritmètica de totes les matèries del Batxillerat. El treball de recerca val el 10% de la qualificació final del Batxillerat
  • Es pot canviar de modalitat durant el primer mes de classe dels estudiants de 1r. Si s’autoritza es considerarà que ha fet aquesta modalitat des del primer dia.

El Treball de Recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació sobre un àmbit escollit i acotat, en part, per l’estudiant. Pot fer referència a una matèria en concret o bé pot ser interdisciplinari.

L’estudiant tindrà doncs l’ocasió de preparar-se per afrontar situacions semblants de la seva vida acadèmica o professional posterior i de posar en marxa determinats procediments que podràs fer servir en àmbits diferents d’aquells on els va adquirir.

L’estudiant ha de ser conscient que un treball científic no és una composició lliure, sinó que s’haurà d’exigir el compliment d’unes normes metodològiques pròpies, i tampoc s’ha de caure en l’error de pensar que es tracta d’un recull bibliogràfic o que el treball es mou sols en el pla teòric. L’estudiant ha de plantejar les hipòtesis i realitzar el treball necessari per tal de comprovar-les o rebutjar-les.

Programes Específics de Batxillerat