La missió del PROJECTE EDUCATIU de la Fundació Llor és afavorir el creixement harmònic i la maduració dels estudiants en totes les seves facultats. Els ajudem a descobrir les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i a desenvolupar-les des d’una dimensió personal, social i ètica.

La nostra acció educativa s’obre a la recerca del sentit de la persona, la vida i el Món. L’adequa a la situació concreta de cada estudiant perquè trobi el seu propi camí.

En aquesta acció és fonamental la implicació coordinada dels educadors/es i dels pares i mares.

Educació integradora de la personalitat: Promou en l’alumnat el desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic de les capacitats físiques, psicològiques, intel·lectuals i afectives, així com el coneixement i l’acceptació dels altres.

Educació social: Arrelada a la cultura del nostre temps i del nostre país, compromesa en la promoció de la dimensió social de la persona i en la contínua transformació de la societat, cercant un nivell més alt d’igualtat, de justícia, de llibertat i de pau.

Educació ètica: Donem importància a la dimensió moral de la persona i de la cultura, i a la seva incidència decisiva en el procés de creixement de la humanitat

La llibertat. La formació de persones lliures és essencial al nostre model educatiu.

La justícia i la solidaritat. Provocar el coneixement i la reflexió crítica sobre realitats socials ben diverses, desvetllant la sensibilitat per compartir i fomentar la solidaritat des de la màxima implicació personal amb aquelles que requereixen tot el nostre suport.

La convivència i la pau. Des de fermes conviccions democràtiques, afavorir el reconeixement i la comprensió de les diferències. Conèixer i desenvolupar els valors específics del nostre país i donar suport a aquells organismes, institucions i persones que promouen l’entesa, la concòrdia i la pau.

Respecte i conservació de la natura per descobrir l’equilibri i l’harmonia que la regeix i sensibilitzar els alumnes en els hàbits i valors que la protegeixen i la conserven.

La salut. Entesa com un procés d’adquisició i interiorització dels coneixements, les emocions, les actituds i els hàbits saludables, viscuts de forma individual i col·lectiva.

  • Oferir als estudiants una metodologia didàctica, oberta i flexible.
  • Crear un ambient de treball i disciplina dialogada.
  • Fomentar una actitud participativa, positiva i de constant superació dins del col·legi, de Sant Boi, del país i del món en general.
  • Crear noves motivacions en posar-los en contacte amb la naturalesa, ciència, societat i les tecnologies de la comunicació.
  • Exigir als estudiants esforç i dedicació personal per obtenir el màxim rendiment i els millors resultats en el seu procés d’aprenentatge i formació.
  • Atendre la diversitat oferint als estudiants programes que els ajudin a superar les dificultats en l’aprenentatge, així com a desenvolupar les altes capacitats.
  • Potenciar la realització i participació de tots els estudiants en activitats culturals de caràcter intern i/o extern.
  • Promoure la recerca i investigació científica i, la creació literària i l’aprenentatge i utilització de diversos idiomes.
  • Revisar i analitzar els resultats obtinguts a les avaluacions internes i externes per inserir-nos en un procés de millora contínua.

Mitjançant les Tutories i el Departament d’Orientació i Intervenció Pedagògica, assegurem la relació amb els estudiants i la seva família, per aconseguir una major integració de tots i totes en el seu procés educatiu i l’adequada orientació personal i professional.

A l’etapa de l’Educació Primària, els i les alumnes de 6è curs tenen un primer contacte amb els estudis superiors, ja que segons les seves preferències, poden escollir fer una visita a diferents universitats.

A més a més, tenim la col·laboració de Zeno Quantum, qui, junt amb el DOIP del Llor, s’encarrega de lliurar un informe a cada alumne amb dades sobre els seus talents i capacitats, per assessorar-los en la seva orientació acadèmica i professional.

Des del curs 2019-2020, el Llor i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu hem subscrit un conveni per tal que els i les alumnes que cursin el Batxillerat científic puguin realitzar un programa de pràctiques en el món hospitalari.

El diàleg i el respecte han de presidir les relacions entre tots els membres de la Comunitat educativa. El Reglament de Règim Intern recull el conjunt de normes que regulen el funcionament de la nostra Escola concertada i garanteix els drets i la participació de tots els estaments que formem la Comunitat escolar. Viatges d’estudis, convivències escolars, intercanvis, sortides culturals… són altres escenaris on els nostres estudiants amplien el camp i les formes de relacionar-se i comportar-se. Igualment potenciem els programes de col·laboració i ajut entre estudiants de diferents nivells i etapes.

Currículum prescriptiu que garanteix l’assoliment de les competències bàsiques i els aprenentatges corresponents a cadascuna de les Etapes Educatives que imparteix el col·legi.

Projecte lingüístic: El Català és la llengua bàsica d’aprenentatge i tots els estudiants assoleixen un coneixement semblant del Castellà. L’Escola segueix un programa d’implantació de diverses matèries en llengua anglesa des de l’Educació Infantil; introdueix l’Alemany des del Cicle Superior de Primària fins al Batxillerat i s’ha iniciat l’aprenentatge del Xinès a l’Educació Infantil. Per a la pràctica dels idiomes estrangers organitzem, amb la col·laboració de The Big School i Home to Home, viatges i estades a Anglaterra, intercanvi amb Alemanya i el Summer Llor.

Acció Tutorial: per atendre i coordinar totes les persones que intervenen en el procés educatiu i tenir cura de la comunicació estudiant – família – escola.

Tutoria d’Ampliació Curricular (TAC) per atendre i diversificar el currículum d’alumnes amb majors capacitats intel·lectuals.

Tutoria d’Orientació Curricular (TOC) per adaptar el currículum als interessos i aptituds d’estudiants que seguiran, en acabar l’ESO o el Batxillerat, la Formació Professional.

Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica: per atendre i orientar les famílies, professorat i estudiants; per prevenir i detectar i en tot cas fer la intervenció i el seguiment de les dificultats de l’aprenentatge i o la derivació per diagnosticar i tractar altes capacitats.

Escola Verda: reconeguda com a tal pel Departament d’Ensenyament des de l’octubre del 2003 i que aprofita l’espai privilegiat amb el que contem dins de Sant Boi.

Aplicació de les Tecnologies a la metodologia de l’aprenentatge: suport d’iPads, Pissarres Digitals Interactives, Llibres Digitals i Ordinadors personals, Plató de Televisió, FABLAB, …

Escola Esportiva: iniciació a la pràctica de nou modalitats esportives, incidint en valors com l’esforç i la superació, el treball en equip, el fairplay…

Escola d’Iniciació Musical: llenguatge musical, instruments i cant coral (Ed. Primària)

Programes d’integració i cooperació social en el mateix Centre i col·laborant amb d’altres organitzacions locals i internacionals.

Integració d’alumnes en programes universitaris (La Salle, Abat Oliba, ESIC…)

Participació dels pares i mares a l’Escola: Reunions de Curs, sessions tutorials personalitzades, Consell Escolar i AFA de l’Escola Llor.

Gestió de la qualitat: Auditoria externa de l’ ISO 9001 per valorar els processos seguits i l’assoliment dels objectius de la programació anual com a escola concertada.

Comunicació amb les famílies. Complementant la informació personalitzada, disposem de la plataforma Clikedu que facilita informació on line a les famílies del dia a dia i del procés que segueixen els seus fills.