Plurilingüisme i internacionalització

L’escola Llor ofereix un aprenentatge plurilingüe basat en el Marc Comú de Referència per a les llengües elaborat pel Consell d’Europa i impulsat pel govern de Catalunya.

El Català, Castellà i Anglès són els idiomes oficials del Col·legi Llor.

El plurilingüisme té una gran importància al Llor. Per aquesta raó, la llengua anglesa està present en el dia a dia dels alumnes de I-3, I-4 i I-5 i no tan sols a l’assignatura d’anglès, ja que també realitzen ‘Sport’ i ‘Art’ en anglès. L’aprenentatge d’aquesta llengua té un enfocament lúdic i divertit. S’ofereixen diferents eines i vies perquè els i les infants assoleixin objectius gairebé sense adonar-se’n. Una de les eines essencials a les classes són les cançons, en donar la fórmula ideal per treballar de manera repetitiva frases gramaticalment correctes.

El xinès és una llengua amb molt de futur, és per això que a l’escola no hem volgut perdre l’oportunitat d’apropar-nos a ella i alhora a la cultura i les tradicions que comporta. De fet, els infants d’ I-3, I-4 i I-5 realitzen activitats en xinès i comencen a aprendre aquest idioma oriental. 

Assignatures en anglès (AICLE)

Al Llor aprenem diverses assignatures de l’Educació Primària en anglès com l’Educació Física o la Plàstica des de 1r i les Science des de 3r. D’aquesta manera aconseguim una immersió lingüística total, gràcies al fet que els professors i les professores parlin durant tota la classe en aquesta llengua. A més a més, fomentem l’adquisició de nou vocabulari, frases fetes i normalitzem el fet de parlar en altres llengües.

Preparació pels “Flyers”, els exàmens oficials de Cambridge

A final de curs i amb el suport de l’acadèmia Big Ben, els i les estudiants de 6è de Primària es presenten a l’examen oficial de Cambridge per aconseguir la titulació “Flyers”. Aquests exàmens ajuden a l’estudiant a acostumar-se als exàmens oficials. Aquest examen disposa de dues parts: una escrita i una oral, que preparen gràcies a l’ajuda dels “English Speakers”.

English Day

Cada curs l’alumnat d’Educació primària celebra l’English Day. El principal objectiu d’aquesta celebració és que l’alumnat conegui diferents països de parla anglesa tot centrant-se, per nivells, en un país en concret. La seva bandera, cultura, tradicions, menjar, música,… seran vivenciades a través de diferents recursos utilitzats i activitats relacionades amb la temàtica. L’alumnat treballarà l’anglès i en anglès, donant molta importància a aquesta llengua com a llengua vehicular durant tota la jornada.

Teatre en anglès

La companyia de teatre Lookout ens acosta a l’alumnat de 2n, 3r, 4t 5è i 6è a gaudir d’una obra de teatre en anglès. Utilitzant el teatre com a eina motivadora per aconseguir que els nens i nenes parlin en anglès, pensin en anglès i s’expressin en anglès és estimular-los a més a més, a què perdin la vergonya i la por a equivocar-se expressant-se en aquesta llengua. En el teatre hi ha una implicació emocional, una comprensió per sobre del teòric i és molt més vivencial, acostant a l’alumnat de manera lúdica a la llengua anglesa.

 

Al Cicle Superior s’introdueix una altra llengua estrangera: l’alemany o el francès. Els i les alumnes que trien el francès poden escollir continuar aprenent aquest idioma a l’escollir-lo com a assignatura optativa a l’Educació Secundària.

El xinès és una llengua amb molt de futur, és per això que a l’escola no hem volgut perdre l’oportunitat d’apropar-nos a ella i alhora a la cultura i les tradicions que comporta. Cada setmana professorat de l’escola d’idiomes L’Acadèmia realitza classes de xinès a 1r, 2n, 3r i des del curs 2019/20, a 4t de Primària.

Llengües estrangeres

A la Secundària, tots els estudiants aprenen l’anglès a través de la immersió lingüística. L’aprenentatge és real i significatiu. Es treballen totes les competències lingüístiques de la llengua com són la comprensió lectora, la comprensió oral, la comprensió escrita i l’expressió oral.
L’alemany i el francès són les altres llengües estrangeres a l’escola i s’escullen de manera optativa des del 1r curs de l’ESO. (ESO i Batxillerat)

Certificats oficials

Els nois i noies de la Secundària treballen per adquirir el reconeixement oficial i extern del seu domini de les diferents llengües estrangeres. La universitat de Cambridge és l’organisme oficial encarregat de la certificació de l’anglès i el Goethe Institut de l’alemany

AICLE (Science i Social Science: Aprenentatge Integral de Continguts i Llengua Estrangera)

Els continguts de les ciències naturals i socials s’aprenen a través de l’anglès com a llengua vehicular. Aquest enfocament fa que l’ensenyament de l’idioma se situï al centre del procés d’aprenentatge fomentant l’adquisició d’aquest de forma natural i fluida sense deixar de banda els continguts propis de la matèria.

Entrepreneurship

A 4t d’ESO els i les alumnes reben una petita introducció al món empresarial, als seus conceptes i funcionament. S’imparteix en llengua anglesa perquè molt del material d’aquest àmbit el trobem en aquest idioma.

INTERNACIONALITZACIÓ

School Integration

Aquest programa permet els estudiants de 3r i 4t d’ESO viure una immersió lingüística i cultural a països anglòfons. Fomenten l’aprenentatge de la llengua així com el coneixement de la cultura i valors tal com la responsabilitat, la maduresa, l’autonomia o l’adaptabilitat. Vídeo

Estada cultural a Poole

Aquest viatge pretén ser un primer contacte amb la cultura anglesa i permet els estudiants de 2n d’ESO conèixer gran part del sud d’Anglaterra mentre conviuen amb famílies angloparlants. Aquesta estada està organitzada per l’Escola i el Big Ben.

Intercanvi alemanys

L’intercanvi obre la porta als estudiants de 3r i 4t d’ESO a conèixer altres realitats. En aquest cas, els alumnes acullen durant una setmana alumnes alemanys i els ensenyen la seva llengua i cultura. Més endavant, són ells els que són acollits pels alumnes alemanys a la seva escola i amb les seves famílies, fent ús de l’alemany, coneixent la cultura del país i visitant els monuments més importants de la regió. Aquest intercanvi està organitzat per l’Escola i el Big Ben. Vídeo

Intercanvi amb la Xina

Aquest intercanvi permet els estudiants d’ESO i Batxillerat obrir-se a una realitat totalment diferent a la seva i a les que coneixen. Els nois i noies que hi participen tenen l’oportunitat de fomentar la seva autonomia i maduresa i de potenciar les seves habilitats comunicatives. Aquest intercanvi lingüístic i cultural està organitzat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats. Vídeo

Amb el Batxillerat Dual s’obtenen el Batxillerat espanyol i el nord-americà. Els alumnes disposaran d’un tutor americà online i un de presencial a l’escola. El programa s’inicia quan l’estudiant comença a cursar 3r d’ESO. Aquest diploma permet estudiar a universitats americanes i, a més a més, multiplica les hores d’aprenentatge en anglès de l’estudiant.

Més informació

Conversational Assistants

Ja fa alguns cursos que rebem a la nostra escola els “Conversational assistants” o auxiliars de conversa. Acompanyen els professors d’anglès a les classes i donen suport a la part de “Speaking”. Gràcies a ells es facilita la immerssió lingüística total i s’internacionalitza l’escola, obrint-se a altres cultures i costums.

Les TIC al Llor

Al Llor pensem que les noves tecnologies són una eina molt bona per al procés d’aprenentatge i les fem servir de forma adaptada a cada etapa. Totes les classes compten amb PDI i des de 1r de l’ESO cada estudiant té el seu propi ordinador. També fem servir iPads per a l’ensenyança a diferents matèries i nivells. La robòtica comença a treballar-se a l’Educació Infantil i continua fins a la Secundària i el Batxillerat. També comptem amb una impressora 3D i una aula de TV amb plató.

Robòtica a l’Educació Infantil

La robòtica a l’Educació Infantil s’imparteix a I-3, I-4 i I-5 a través de les Bee-bots, uns petits robots programables, que serveixen per treballar la direccionalitat i l’orientació espacial alhora que aprenen vocabulari en anglès. Vídeo

iPads / PDI

Des de l’iPad i la PDI fomentem les diferents àrees d’aprenentatge com les matemàtiques, la lecto-escriptura, la psicomotricitat,… A més a més, amb l’ajuda de l’iPad, aprenen aspectes tècnics del seu ús, indispensable avui dia. Per això, aquest projecte es porta a terme a I-3, I-4 i I-5.

Taules de llum

Les taules de llum pretenen fomentar la imaginació i la creativitat dels nens i nenes i, alhora, millorar aspectes com la comunicació, compartir, el respecte,… Aquestes eines es comencen a utilitzar a I-3 i segueixen usant-les a I-4 i I-5.

Promethean ActivPanel

Es tracta d’una evolució de la PDI, que ofereix una encara millor experiència d’aprenentatge als alumnes. Per ells i elles, l’experiència és similar a la de tenir una tauleta de la mida de la taula, pel que és més manipulable i disposa d’una escriptura més natural i les eines necessàries per augmentar les possibilitats d’ensenyança. Aquests panells interactius es troben a I-3, -4 i I-5.

Les TIC a l’Educació Primària

Actualment, les eines TIC estan molt adaptades a les diferents activitats que es realitzen a l’Educació Primària i es fan servir segons les necessitats de cada situació, estudiant, cicle i área.

L’Entorn Digital i l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació està modificant l’entorn social on vivim; la manera d’entendre el món. Com a conseqüència, és necessari encaixar l’onada tecnològica amb la visió pedagògica de l’escola. Per això, en les nostres pràctiques educatives s’hi troba la digitalització del procés d’ensenyament-aprenentatge en tots els nivells educatius; tenint en compte que per preparar els alumnes per ser competents a la societat, és necessari innovar en educació; no podem deixar de banda aquest canvi transcendental.

D’acord amb aquesta concepció, afavorim:

 • La transformació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC). Això ens permet aportar un valor afegit a les aules que ens convida a modificar la seva organització, així com
  també l’actuació i el rol del docent.
 • La integració de les tecnologies digitals a l’aula, no només com a eina de millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, sinó com una nova àrea de coneixement que garanteixi el seu ús funcional, i que al mateix temps afavoreixi la seva capacitat d’utilització, de manera adequada i correcta a nivell social (alfabetització digital).
 • Un disseny tecnopedagògic en el qual les activitats d’ensenyament-aprenentatge vagin acompanyades de recursos tecnològics, el domini dels quals és essencial per a l’accés al coneixement en la societat d’avui dia.
 • El treball de la paraula i la imatge com a mitjà per analitzar i triar la informació que ens ofereixen els mitjans de comunicació.
 • La conscienciació en la comprensió i l’ús de les noves formes de comunicació que ens permeten la interacció i l’intercanvi d’idees i materials entre docents, alumnes i professors-alumnes
 • El foment de l’ús d’aquests mitjans com a canals d’expressió, i enfortir la relació i l’intercanvi d’experiències amb altres escoles i institucions gràcies a la supressió de barreres d’espai i temps
 • L’aprofitament de les noves possibilitats d’innovació que ofereixen les tecnologies digitals, i el desenvolupament de la participació, el treball col·laboratiu, la creativitat, l’esperit crític i l’ autonomia de l’alumnat.

El Correu electrònic

Un cop els i les alumnes arriben a cursar 4t de Primària, se’ls crea un correu electrònic com una eina més d’aprenentatge, amb l’objectiu d’aprendre a utilizar-lo i dinamitzar l’ús de les tecnologies de la información.
L’activitat es planteja com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins de les àrees; a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques.
El correu que s’otorga és una adreça electrónica que forma part del domini de l’escola (@fundaciollor.cat) i el seu ús és únic i exclusivament per tasques escolars. De manera que durant les vacances d’estiu es deshabiliten.
Tot seguit, us fem saber quins són els objectius didactics, els conntinguts i les competències bàsiques a treballar:

1. Objectius didàctics:

 • Utilitzar el correu electrònic i el Google Drive per participar i interactuar en projectes que afavoreixin la construcció de valors com són la col·laboració i el treball en equip, la
  responsabilitat de grup i la cooperació.
 • Fer un ús responsable de les TIC.
 • Emprar el correu electrònic per transmetre i rebre informació de forma efectiva.
 • Gestionar, individualment, un correu electrònic que tingui una interfície senzilla.
 • Incorporar contactes a la llibreta d’adreces del correu.
 • Fomentar la motivació per l’escriptura i la lectura.
 • Expressar-se per escrit utilitzant tècniques diverses, com ara bé la descripció, narració, etc.
 • Emprar la llengua escrita com a vehicle de comunicació entre els alumnes.
 • Complementar l’adquisició del lèxic fonamental ampliant-lo i enriquint-lo.

2. Continguts:

 • Utilització del llenguatge escrit com a eina de comunicació.
 • Ampliació del vocabulari bàsic.
 • Exposició ordenada de temes.
 • Producció de temes narratius i descriptius.
 • Ús de normes ortogràfiques bàsiques.
 • Funcionament del correu electrònic.
 • Composició de missatges de correu electrònic.
 • Interès pel text escrit com a instrument de comunicació.
 • Interès per ampliar el vocabulari.
 • Interès per presentar el text escrit de manera correcta i entenedora.

3. Competències bàsiques:

 • Escoltar, parlar i conversar.
 • Dimensió comunicativa de la llengua.

El Chromebook

Els chromebooks es van introduir al Curs 2017-2018, per donar continuïtat a la prova pilot que es va fer el curs 2016-2017 de Flipped Classroom a 4t d’Educació Primària. Algunes de les activitats que realitzen amb el Chromebook són els projectes (Treball ABP), Castellà, Google Classroom i d’altres eines com ara bé, el Kahoot! i el Socrative.

Robòtica educativa i codi

La tecnologia i la robòtica està present a la nostra vida quotidiana. Els nostres alumnes, com a usuaris, programen constantment sense adonar-se’n i aquest fet ha revolucionat la nostra vida i per tant, la nostra manera d’aprendre, de treballar i d’ensenyar. La robòtica i la programació és el futur de les pròximes dècades, per tant, davant la realitat social considerem que és essencial educar als nostres alumnes en l’ús d’aquests aparells i aprofitar-ne els avantatges i les possibilitats educatives que ens poden oferir.

Davant aquesta necessitat, els nostres alumnes estan en contacte amb la robòtica i la programació des de l’Educació Infantil i els aprenentatges s’estenen fins al final de l’escolaritat a l’etapa de Batxillerat.

L’objectiu d’aquesta formació és doble; d’una banda el treball de conceptes STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), directament treballats a través d’aquesta disciplina, i paral·lelament els beneficis educatius que ens aporta el treball indirecte d’aspectes com la iniciativa i l’autonomia personal, l’aprenentatge cooperatiu, l’error com a oportunitat per a aprendre, el learning by doing, la millora de l’alfabetització digital i audiovisual i el treball de capacitats d’expressió i creativitat.

Els dispositius que utilitzem són diversos: bee-bots, materials i kits de Lego Education (màquines simples, WeDo, sensors…), apps amb el suport de l’iPad, Scratch…

Extraescolars STEAM

Un extra per gaudir, tot assolint coneixements claus desenvolupats en les nostres aules i espais digitalitzats, per implementar a les següents etapes educatives i en professions del futur.

Es presenten múltiples nivells STEAM per blocs d’edats amb l’objectiu principal de desenvolupar les capacitats en l’alumnat i així preparar-los per a la popera realitat tecnològica.

FabLab

El FABLab, conegut tradicionalment com a aula de tecnologia disposa de totes les eines i recursos necessaris per a la confecció manual de projectes tals com:

 • Construcció i disseny de prototips
 • Impressió en 3D
 • Pneumàtica
 • Oleohidràulica
 • Robòtica
 • Realitat virtual i realitat augmentada
 • Projectes amb drons

L’aula de tecnologia compta amb múltiples divisions d’espais de treball especialitzat, pissares digitals, nou mobiliari i més seguretat. Tot un conjunt que facilita la implementació de la metodologia d’educació per projectes interdisciplinaris que exemplifica un cop més el caràcter del nostre projecte educatiu amb l’alumne sempre al centre.

Robòtica

Treballem les assignatures STEM amb projectes multidisciplinaris a través del FabLab. A més, participaran en reptes com First Llec League, Smart Cities, Hour of Code…

Xarxes i Projectes Erasmus+

La nostra escola es troba dins de múltiples xarxes de col·laboració i “shared knowledge”, tant amb escoles, universitats, com empreses. Una de les relacions més internacionals és la participació en projectes d’Erasmus+. Un exemple seria la col·laboració per l’estudi de l’impacte de laboratoris STEAM a la Educació (CreaSTEAM) de la mà de la Universitat de La Salle i la Univeristat de Zaragoza. En aquest sentit, apostem per la constant innovació, on la cerca de les metodologies més punteres és prioritari i oferir així una educació de qualitat.

El projecte desenvolupa un marc perquè les escoles com la nostra implementin paquets d’activitats efectives per promoure la diversitat STEAM en col·laboració amb els actors del projecte. L’equip està format per set socis sota la coordinació de la Universitat Ramon Llull a fi de connectar-nos amb altres escoles europees.

La constant comunicació i vincle amb les universitats del nostre entorn proper i internacional ens permet disposar d’accés a laboratoris, tallers i tecnologies de recerca.

Projectes internacionals i locals de robòtica

Dels diversos projectes STEAM, transversals i multidisciplinaris, destaquem dos esdeveniments on l’alumnat del Llor participa any rere any: La RoboCat i la First Lego League. Ambdues competicions de caràcter tecnològic, on impera el desenvolupament del pensament crític, la intel·ligència inter i intrapersonal i les capacitats steam de l’alumnat.

D’una banda, la RoboCat on prima el caràcter creatiu i els valors de la sostenibilitat. Els alumnes desenvolupen uns robots preparats per a múltiples reptes tot seguint criteris mediambientals i potenciant al màxim la creativitat.

I d’altra banda, la First Lego League de caire internacional en què els alumnes han de confrontar un repte multidisciplinari incloent la robòtica i la programació, però també la investigació i innovació.

iPads, ordinadors, PDI, Impressores 3D, drons

Aprendre fent, aquest és el gran repte de la Tecnologia. Els alumnes aprenen del procés de creació, des del disseny a la seva fabricació, mitjançant la prova i error, amb projectes transversals d’assignatures i cursos. Conceptes com la programació, la fabricació digital i amb metodologia maker s’ajunten.

Formació Integral de l'estudiant

Comptem amb un DOIP (Departament d’Orientació i Intervenció Pedagògica) amb el qual s’organitzen programes d’atenció individualitzada a l’estudiant, d’orientació personal, pedagògica i acadèmica tal com:

El projecte Next Generation neix de la necessitat d’orientar als nostres estudiants davant d’una realitat universitària i professional cada cop més complexa i diversa. Gràcies a aquest projecte, l’alumnat es troba amb múltiples professionals i universitaris entre 18 i 28 anys representant així la seva següent etapa, dels quals poden obtenir coneixement mitjançant la transmissió de les experiències dels convidats.

L’emprenedoria és una competència fonamental per a la vida personal i laboral de l’alumnat. A l’ESO i Batxillerat treballem els valors i capacitats de l’emprenedor practicant la presa de decisions, la creació de models de negoci o l’organització de petites empreses. Practiquem de manera real les eines pròpies de l’emprenedoria:

 • La creativitat en un entorn de treball en equip
 • Els plans d’empresa
 • Anàlisi de l’entorn
 • Modelització o analisi de viabilitats

LOTRANS

Al Batxillerat l’alumnat té l’oportunitat de realitzar un seguit de pràctiques a LOTRANS, empresa de primer nivell del sector logístic internacional. Així poden observar de manera més vivencial la realitat d’aspectes com la direcció i el lideratge, l’organització interna, l’administració i la gestió de recursos humans, la logística i l’aprovisionament, el màrqueting i d’altres processos relacionats amb la digitalització, la sostenibilitat o la qualitat.

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

Gràcies a un conveni de col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, els alumnes de 1r de Batxillerat científic tenen l’oportunitat de realitzar unes pràctiques que consisteixen en:

 • Tres sessions introductòries presentades pels professionals del Parc Sanitari.
 • Assistència a l’Hospital un dia a la setmana al llarg de dotze sessions.
 • Viure de primera mà el dia a dia a: admissions, urgències, UCI, farmàcia o manteniment.

A més de viure l’experiència d’aquestes pràctiques, la participació en aquesta activitat ajuda a l’alumnat a definir la seva tria en els estudis de futur.

L’escola de Pares, que enguany ja celebra la seva 5a edició, tracta, al llarg de diferents sessions, sobre temàtiques que connecten amb les inquietuds manifestades freqüentment a les reunions i entrevistes pels pares. Mitjançant la criança positiva, pretén ser un espai de trobada i diàleg, on compartir dubtes, experiències positives i fer un aprenentatge col·laboratiu entre tots els participants.

Enguany l’Escola ha subscrit un conveni amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu a Sant Boi, pel que disposem de Servei d’Infermeria amb programes d’orientació personal, pedagògica i educació sanitària als cursos de l’Educació Primària.

Les convivències permeten els nens passar uns dies fora de casa amb els seus companys i professors. Sovint és la primera vegada que van a dormir fora de casa i això ajuda a reforçar la seva responsabilitat i independència. S’organitza de tal manera que el nen es troba en un context diferent del que està acostumat però amb gent que ja coneix i que li fa sentir segur i acompanyat.


Les convivències són una de les activitats més esperades del curs. Passar uns dies fora de casa amb els nostres companys i professors ajuda a millorar les relacions de companyonia entre tots i reforça la responsabilitat i independència del nen. Les “convis” són temàtiques i a cada curs se celebren a llocs diferents on aprenen diversos coneixements.

Convis de cada curs:

 • 1r de Primària marxa a La Pobla de Cérvoles, on treballen i aprenen sobre apicultura i el món del cultiu i el camp
 • 2n de Primària visita l’Estartit, on descobreixen tots els secrets del món marí i relacionades amb el mar
 • 3r de Primària posa rumb cap a Bàscara a Girona, on s’endinsaran a fer activitats relacionades amb el bosc i la natura alhora que fan una immersió en la llengua anglesa
 • 4t de Primària fa les “convis” a Serinyà, on descobriran tot el relacionat amb la Prehistòria
 • 5è de Primària va cap a la costa, a Llafranc, on treballen el “Team Building” i practiquen l’anglès
 • 6è de Primària marxa a finals de curs tota una setmana a fer activitats aquàtiques

Es tracta d’un projecte que proposa la personalitazció de l’escola amb un pla d’intervenció educativa amb l’objectiu d’establir una vinculació entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint elements que els proporcionin seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de forma satisfactoria.

Una realció tutor-alumne fonamentada en:

 • Escolta activa per guanyar confiança.
 • Proporcionar una mirada capacitadora.
 • Gestió relacional a partir del reconeixement i identificació del tutor de cadascún dels alumnes del grup-classe sense cap tipus d’exclusió.

Cada any els i les alumnes de 6è de Primària fan una visita a una universitat catalana que escullen entre tots. De fet, segons els seus interessos, poden triar entre tres universitats:

 • Asepeyo, on coneixen l’àmbit mèdic i tot el relacionat amb la medicina i les seves branques
 • Universitat La Salle, on s’endinsen en l’àmbit tecnològic i innovador
 • Universitat Abat Oliba CEU, on descobreixen més sobre l’àmbit social, especialment, sobre comunicació i periodisme

Aquesta sortida la fan cap a finals de curs i té l’objectiu d’apropar-los un tant al món futur, per enfocar la seva tria d’optatives de cara als cursos de l’ESO, tot despertant les seves inquietuds i motivacions vers les diferents modalitats existents.

La Tutoria d’Ampliació Curricular (TAC) és un programa adreçat a estudiants de 3r a 6è de Primària amb bons resultats acadèmics en matemàtiques per ampliar els seus coneixements i experiències més enllà del currículum habitual.

El TAC de matemàtiques es dirigeix a estudiants amb altes capacitats i pretén potenciar-les per després fer de suport a l’aula amb els seus companys. Aquesta doble labor fa que l’estudiant aprengui més i alhora s’impliqui a la classe. Aquests estudiants es presenten a concursos com “Problemes a l’esprint” o “Fem Matemàtiques”.

 


 

La Tutoria d’Ampliació Curricular és un programa adreçat a estudiants de Secundària amb bons resultats acadèmics i que gaudeixin de les mates per ampliar els seus coneixements i experiències més enllà del currículum habitual. Els grups de TAC de matemàtiques els organitzem per cursos en trobades setmanalso quinzenals. Per motivar-los, és habitual que es presentin a concursos com les “Proves Cangur”, “Fem matemàtiques”, “Problemes a l’esprint” o la “Copa Cangur”. També els oferim la possibilitat d’accedir a programes o beques de ciències i matemàtiques, com l'”Estalmat” o “l’Anemx+mates”. En el cas de les ciències, els programes “Joves i ciència” o els “Bojos per la ciència”.

La Tutoria d’Orientació Curricular està orientada a estudiants amb dificultats d’aprenentatge. El DOIP de l’Escola organitza aquest programa que és obert i amb revisions permanents. Es té en compte el que l’estudiant vol fer i es basa en el desenvolupament de projectes i activitats en grups reduïts relacionades amb l’àmbit professional escollit per el noi o la noia.

Es tracta de fer parelles entre estudiants de 1r i 3r d’ESO, que durant tot el curs poden compartir neguits respecte a la convivència. Aquesta iniciativa de Tutoria Entre Iguals està emmarcada dins del Pla de Millora de la Convivència i té com a objectiu la prevenció de l’assetjament escolar. Els participants tenen un carnet que els acredita com a vetlladors de la bona convivència i han rebut formació específica

A l’escola també col·laborem amb diferents projectes solidaris tal com:

 • Recollida d’aliments mensual (Col·laboració amb la Creu Roja de Sant Boi)
 • Col·laboració en el gran Recapte de la Creu Roja
 • Col·laboració amb entitats en activitats diverses (Prytanis, Sant Josep, Colònia Güell, Benito Meni)
 • Apadrinament d’un nen de la Fundació Vicenç Ferrer (de 3r de Primària a 2n ESO)
 • Col·laboració amb la Marató de TV3

Escola Verda

Després de l’obtenció del distintiu d’Escola Verda l’octubre de 2003 i les successives renovacions cada dos anys, el Llor obté la verificació de la ISO 14001 i la llicència ambiental l’EMAS II el desembre de 2008. Paral·lelament signa el compromís de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, un nou distintiu que ens dóna continuïtat al programa d’Escoles Verdes i reforça el compromís amb l’Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat.

L’escola gaudeix de l’espai natural d’aprenentatge, un espai pensat i dut a terme pels estudiants del TOC de 4t d’ESO i que consta d’una bassa d’aigua on es pretén crear un ecosistema propi de plantes, peixos i microorganismes que permeti observar la seva evolució per part de tots els nivells i etapes dels estudiants de l’escola

El Llor és Escola Verda i aquest segell el renovem cíclicament gràcies a l’equip professional, les famílies i als fantàstics projectes del nostre alumnat.

Així, amb la sòlida xarxa de connexions amb entitats i empreses que comparteixen els nostres valors verds duem a terme projectes mediambientals. Per una banda, amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat col·laborant a escala local. I per altra banda, amb Fundasplai i Igualsom, associacions de caràcter social i amb el principal objectiu d’educar a la població i conscienciar-la en la temàtica de la sostenibilitat per una ciutat més sostenible i amable amb el medi ambient.

Seguint la nostra missió envers l’entorn i mantenint el nostre caràcter emprenedor i innovador, any rere any renovem els múltiples comitès de medi ambient: el CMP, CMA i CME.

 • El CMP és el comitè mediambiental professional format per membres de direcció, de l’equip de serveis i professionals col·laboradors amb el centre. Les seves funcions van des de la gestió i implementació dels objectius mediambientals de caràcter econòmic i energètic del centre, fins a l’anàlisi dels canvis i millores.
 • El CMA és el comitè mediambiental de l’alumnat constituït per alumnes des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat (entre 3 i 6 membres per curs). Es presenten projectes anuals en relació als nostres objectius globals mediambientals o també poden donar continuïtat a projectes d’anys anteriors.
 • El CME és el comitè mediambiental especial i el formen alumnes que participen en alguna de les matèries obligatòries o optatives relacionades amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).
 • Projecte Ecokids: Una iniciativa on tot l’alumnat i famílies d’Educació Primària col·labora pel reciclatge de plàstic a la nostra ciutat. Així, tot el plàstic recol·lectat s’intercavia per aliments per a aquells que més ho necessiten.
 • Projecte ApiloParticipem de manera activa en la recollida de piles i bateries esgotades contribuint en el reciclatge d’aquestes.
 • Projecte Reciclatge d’Oli: Des de l’escola conscienciem i participem en el reciclatge d’oli amb els famosos Clackis.

A l’hort del Llor, els i les alumnes del Cicle Inicial planten, cuiden, reguen i es responsabilitzen de la zona de jardí i de les hortalisses. El German és l’encarregat de l’hort i els ensenya als alumnes tot sobre el cultiu, el creixement, el manteniment i totes les característiques dels aliments que hi planten. I amb l’ajuda del professorat i l’alumnat cultiva diverses hortalisses amb finalitats educatives i mediambientals.

Projectes Tr@ms

La Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre que proposa un projecte col·laboratiu entre escoles per convertir la innovació com a element identitari de centre.

La Fundació pretén transmetre el seu coneixement sobre innovació i tecnologia a les aules i a la seva comunitat educativa. També oferieix un catàleg de formacions que resulta bàsic i molt interessant per cobrir necessitats formatives actuals, ja que contínuament estudien noves metodologies, relacionades amb la innovació com a element d’identitat. Són cursos impartits per docents en actiu, que mostres i comparteixen models de bones pràctiques. També dissenyem cursos que s’adaptin perfectament a les necessitats dels centres i que van acompanyats d’un assessorament als centres, equips directius i claustres.

Literactua

Es tracta d’un projecte interdisciplinari que pretén endinsar els i les estudiants de Cicle Inicial a la nostra cultura, ampliar el seu coneixement vers els diferents autors literaris catalans  i fomentar la sensibilitat i estima cap a les seves obres. Partim d’apropar la vida dels autors als estudiants i ubicar la seva obra en l’època corresponent. A cada curs es treballa un autor i el projecte rep el nom de l’autor que es treballa.

Contesnet Tr@ms

El projecte intercentres de Contesnet està adreçat als estudiants de 2n de Primària. Consisteix en la realització d’un conte per classe en el que cada capítol (text i imatge) és elaborat per una escola diferent de manera successiva. S’inicia l’activitat amb una presentació de la classe que es penjarà en el blog comú. Un primer capítol és la introducció, el segon capítol és el nus amb dues possibilitats de continuar el conte, i un tercer capítol de desenllaç amb dues possibilitats més d’acabar el conte. Així, el lector podrà seguir la història segons els seus gustos i preferències.

El Correu Electrònic

És un projecte intercentres que està adreçat als estudiants de 4t d’Educació Primària. Es planteja l’activitat com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins l’àrea de català que, a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques sobre la utilització del correu electrònic.

Mr. Èthics

Els estudiants de 5è de Primària treballaran de forma col·laborativa i utilitzant Google Drive per elaborar un codi de bon ús de les xarxes socials, tenint molt present el tema de la seguretat, la protecció de la imatge personal, la privacitat i el respecte.

Innovació

A la Fundació Llor entenem que l’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un tipus de metodologia educativa en la qual l’aprenentatge es va construint per part dels estudiants de forma interdisciplinària, en uns espais molt més dinàmics i col·laboratius i en espais de temps més flexibles que les franges d’una hora.

En els següents enllaços trobareu la informació d’ABP detallada segons l’etapa educativa corresponent:

Els projectes són propostes temàtiques al voltant de les quals els estudiants construeixen el coneixement de diferents matèries de manera cooperativa.

Alguns dels projectes que treballen són: els contes, la mascota, el Petit Atelier, els sentits, Sant Jordi o l’hort.

Què és el treball per projecte?

Segons Thomas, J.W. (2000) el treball per projectes són «tasques complexes que deriven de problemes o preguntes desafiants; que impliquen els alumnes en activitats de disseny, de resolució de problemes, d’investigació i de presa de decisions; que donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i que culminen en una presentació o un producte reals».

Treballar per projectes és una filosofia, una manera d’entendre l’educació i de concebre l’aprenentatge que implica canvis significatius a l’aula: protagonisme dels infants, la concepció de l’aprenentatge, el rol dels mestres, les metodologies d’ensenyament, la relació amb les famílies, el treball en equip entre els docents, les relacions entre els infants, els canvis en l’avaluació…

Quins avantatges té treballar per projectes?

 • Fomenta l’autonomia dels infants. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 • Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatges. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu aprenentatge.
 • Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de continguts.
 • Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 • Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…
 • Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt la competència digital.
 • Propicia un ambient d’aula en el que es treballa valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 • Mestres i infants treballen conjuntament formant equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
 • Afavoreix l’aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu. Es dóna molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 • Els infants estan motivats, ja que aquesta metodologia dóna l’oportunitat que ells escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.
 • Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per a la vida real.
 • L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica els continguts.
 • Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres …
 • Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nens /es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.
 • Exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen conclusions.

Actualment ens trobem en una societat molt diversa i aquesta gran diversitat es veu molt palesa a les nostres aules. La metodologia d’ensenyament uniforme utilitzada tradicionalment, actualment no funciona, cal que ens replantegem de quina manera podem atendre la gran diversitat d’alumnes que ens trobem a les aules i els preparem per a una societat en constant moviment.

El treball per projectes permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals i desenvolupi habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegin. Hem de concebre l’infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu.

Aquest mètode permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen i motiven als infants i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d’oblidar.
Els infants troben els projectes divertits i motivadors, ja que se’ls plantegen grans reptes que han de resoldre. Ells formen part de manera activa durant tot el procés i són protagonistes del seu procés d’aprenentatge.

Els projectes són propostes temàtiques al voltant de les quals els estudiants construeixen el coneixement de diferents matèries de manera cooperativa. Alguns dels projectes són: el Chef Masterllor, els Drets Humans i la pobresa, la crisi ambiental, l’Edat Mitjana, o Instagram d’èxit.

L'Escola Esportiva Llor

L’esport és un dels trets d’identitat de la nostra escola. Per això comptem amb una Escola Esportiva que imparteix vuit modalitats esportives: bàsquet, futbol. natació, natació sincronitzada, esgrima, gimnàstica rítmica i ball, pentatló i esport base. Amb l’Escola Esportiva organitzem activitats com el Cros del Llor, la Diada de l’esport recreatiu o el Summer Llor, entre d’altres.

 

Escola d'Iniciació Musical

La música ens acompanya sempre i és això el que a l’Escola d’Iniciació Musical del Llor volem transmetre als nostres estudiants. Piano, saxo, guitarra i cant, sempre acompanyats per una base de llenguatge musical són les diferents modalitats que s’imparteixen. Compten amb una coral de més de 60 nens i nenes entre 7 i 13 anys i sovint organitzem concerts i recitals.  Vídeo del combo